بورس۲۴
1402/08/28
14:37
تغییر نام یک صندوق در بورس تهران

بورس ۲۴: بر اساس اطلاعیه شرکت بورس تهران، پیرو تصمیمات مورخ ۰۳ /۰۸ /۱۴۰۲ مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه(پتروآگاه) مبنی بر تغییر نام صندوق مذکور از صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه به صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، نام فارسی نماد صندوق مذکور از (صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی) به (صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی) تغییر نموده است.

بورس۲۴ : بر اساس اطلاعیه شرکت بورس تهران، پیرو تصمیمات مورخ ۰۳ /۰۸ /۱۴۰۲ مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه(پتروآگاه) مبنی بر تغییر نام صندوق مذکور از صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی آگاه به صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، نام فارسی نماد صندوق مذکور از (صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی) به (صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی) تغییر نموده است.


ن
انتهای خبر

0
0