کدال۳۶۰
1402/07/08
18:50
#دتولید معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت داروسازي توليد دارو - نماد: دتوليد...

#دتولید


معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عاملمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت داروسازی تولید دارو - نماد: دتولید۱۴۰۲-۰۷-۰۸ ۱۵:۲۰:۳۵ (۱۰۸۷۸۶۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0