بورس پلنر
1399/10/07
08:26
عملکرد ماهانه #کخاک 📌نرخ فـروش محصول فرآوری سال گذشته 1.000 تومان بوده است که در سال جاری 1.640 تومان بوده است و در آذر 2.070 تومان گزارش شده است....

عملکرد ماهانه #کخاک📌نرخ فروش محصول فرآوری سال گذشته ۱.۰۰۰ تومان بوده است که در سال جاری ۱.۶۴۰ تومان بوده است و در آذر ۲.۰۷۰ تومان گزارش شده است.کخاک در سال گذشته هر ماه در حدود ۱۶ هزار تن محصول فرآوری تولید می کند در سال جاری با افتتاح طرح فاز ۴ به ۱۸.۶ هزار تن رسیده است. تولید مهر ۱۹.۵ هزار تن است.در سال ۹۸ میانگین فروش ۱۶ هزار تن است. در سال جاری ۱۶۸ هزار تن تولید داشته و ۱۵۲ هزار تن فروش ثبت کرده است. در آذر ۱۶.۶۰۰ تن فروش گزارش شده است.خاک چینی در سال مالی ۹۸ میانگین فروش ۱۷.۳ میلیاردی را دارد که در فصل اول میانگین ماهانه ۲۵ میلیاردی و در فصل دوم ۳۳ میلیارد فروش دارد. و با فروش ۳۸ میلیاردی آذر میانگین فصل سوم به ۳۳ میلیارد رسیده است.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0