کدال۳۶۰
1399/08/25
15:10
#وثنو خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین 🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ 1399-08-...

#وثنو


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ
۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۵:۰۹:۵۰ (۶۹۲۱۹۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0