بتاسهم
1400/03/04
14:08
#شپدیس در اردیبهشت 14685 میلیارد ریال ونرخ فروش ۶۰,۵۶۰,۷۰۳ ریال بوده در فروردین 17850 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۶۸,۷۴۳,۶۰۸ ریال است . ج...

#شپدیس در اردیبهشت ۱۴۶۸۵ میلیارد ریال ونرخ فروش ۶۰,۵۶۰,۷۰۳ ریال بوده


در فروردین ۱۷۸۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۶۸,۷۴۳,۶۰۸ ریال است . جمع ۸ ماهه به ۱۲۱۳۴۱ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه قبل ۴۵۲۷۳ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0