نوآوران امین
1399/03/06
11:34
#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای #دوره_12_ماهه #وکاسپین_1396 اعتباری کاسپین(#وکاسپین) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشد...

#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای


#دوره_۱۲_ماهه


#وکاسپین_۱۳۹۶


اعتباری کاسپین(#وکاسپین)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)


سال مالی منتهی به


۱۳۹۶/۱۲/۲۹


زمان انتشار


۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۱:۳۲:۵۶


⭕️ کاهش ۰ درصدی درآمدهای مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۶ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۹۹۲,۸۶۵ میلیون ریال رسیده است)


✅ افزایش ۱۵۷۴ درصدی درآمدهای غیر مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۶ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۲۶,۸۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۷,۱۴۶,۱۳۴ میلیون ریال رسیده است)


✅ افزایش ۱۰۹۸ درصدی جمع درآمدها ۱۲ ماهه ۱۳۹۶ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۴۲۶,۸۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۵,۱۱۴,۸۲۷ میلیون ریال رسیده است)


⭕️شاهد تبدیل سود خالص به زیان خالص بوده ایم و تحقق زیان ۴۷۱ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۷۳۰۷۱ میلیون ریال به مبلغ -۱۴۱۱۹۸۷ میلیون ریال رسیده است)


✅ افزایش ۲۹۸۰ درصدی دارایی ها


⏹ افزایش ۱۶۰۸۲۴ درصدی بدهی ها


⏹ کاهش ۴۴ درصدی حقوق صاحبان سهام (از مبلغ ۳,۲۲۶,۵۰۳ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۱۵,۳۲۵ میلیون ریال رسیده است)


⏹ نسبت بدهی از ۱.۸۸٪ به ۹۸.۲۱٪ افزایش یافته است


⭕️ کاهش ۰ تسهیلات اعطایی دولتی


✅ افزایش ۳۱۲۸ تسهیلات اعطایی غیر دولتی


⭕️ کاهش ۰ سپرده های دیداری و مشابه


⭕️ کاهش ۰ سپرده های پس انداز و مشابه


⭕️ کاهش ۰ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار


⭕️ کاهش ۰ سایر سپرده ها


⭕️ بازده دارایی ها از ۵.۲۶٪ به -۱.۳۹٪ کاهش یافته است


⭕️ بازده حقوق صاحبان سهام از ۵.۳۶٪ به -۷۷.۷۸٪ کاهش یافته است


#وکاسپین_۱۲_ماهه


#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای_وکاسپینبه منظور تحلیل هوشمند اطلاعات کدال به کانال زیر مراجعه نمایید:


http://www.codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=٪۲bce۵gNarnwHSPJk۰٪۲bLjiig٪۳d٪۳d&ft=۱۰۰۵&let=۶


انتهای خبر

0
0