نوآوران امین
1400/02/13
13:44
صنعتی ناب(#غناب) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 124 درصدی درآمدهای عملیات...

صنعتی ناب(#غناب)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۱۲۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۰,۲۴۵ میلیون ریال به مبلغ ۹۰,۳۴۶ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۰۳ درصدی زیان خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۴۴۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0