بورس۲۴
1402/08/16
15:30
«فن افزار» برنده مناقصه شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴، پیرو اطلاعیه شرکت در مناقصه شرکت به پرداخت ملت، شرکت توسعه فن افزار توسن برنده مناقصه اعلام گردیده است. لازم به ذکر است موضوع مناقصه ۷۰،۰۰۰ پایانه فروشگاهی(POS) سیار و ۳۰،۰۰۰ پایانه فروشگاهی(POS) ثابت بود، که فن افزار برنده مناقصه در بخش پایانه فروشگاهی(POS) سیار می باشد. به محض انعقاد قرارداد فیمابین، آثار سود و زیانی آن منتشر خواهد گردید.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، پیرو اطلاعیه شرکت در مناقصه شرکت به پرداخت ملت، شرکت توسعه فن افزار توسن برنده مناقصه اعلام گردیده است. لازم به ذکر است موضوع مناقصه ۷۰،۰۰۰ پایانه فروشگاهی(POS) سیار و ۳۰،۰۰۰ پایانه فروشگاهی(POS) ثابت بود، که فن افزار برنده مناقصه در بخش پایانه فروشگاهی(POS) سیار می باشد. به محض انعقاد قرارداد فیمابین، آثار سود و زیانی آن منتشر خواهد گردید.

ب
انتهای خبر

0
0