بورس۲۴
1401/01/28
20:22
وضع عوارض صادراتی بر سود و زیان پیش بینی شده سال ۱۴۰۱ سهام «فروژ» چه تاثیری خواهد داشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در خصوص تاثیر وضع عوارض صادراتی بر سود و زیان پیش بینی شده سال ۱۴۰۱ شفاف سازی نمود

وضع عوارض صادراتی بر سود و زیان پیش بینی شده سال 1401 سهام «فروژ» چه تاثیری خواهد داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در خصوص تاثیر وضع عوارض صادراتی بر سود و زیان پیش بینی شده سال ۱۴۰۱ شفاف سازی نمود .شرکت اعلام نمود درصد عوارض صادراتی محصول فروسیلیس به میزان ۸ درصد تعیین شده است که چنانچه این عوارض از ارزش اضهارنامه ای صادرات شرکت و بانرخ ارز رسمی گمرک اخذ گردد بر اساس پیش بینی و برنامه ریزی های شرکت در خصوص فروش های صادراتی در سال ۱۴۰۱ آثار مالی آن بر کاهش سود و زیان پیش بینی شده طبق مفروضات و محاسبات ذیل مبلغ ۴۶۰،۴۹۶ میلیون ریال و به ازاء هر سهم طبق آخرین سرمایه ثبتی حدود ۴۱۹ ریال خواهد بود ولیکن چنانچه ماخذ محاسبه عوارض مزبور فاکتور فروش صادره این شرکت برای صادرات انجام شده باشد آثار مالی ان بر کاهش سود و زیان پیش بینی شده طبق مفروضات و محاسبات ذیل مبلغ ۶۹۴،۱۹۰ میلیون ریال و به ازاء هر سهم طبق آخرین سرمایه ثبتی حدود ۶۳۱ ریال خواهد بود.


فروژ
انتهای خبر

0
0