کارگزاری آبان
1400/03/04
10:39
📈در میان فشار فروش حاکم بر برقی ها #بجهرم و #آبادا با افزایش تقاضا و #بپيوند با گرایشی مثبت متعادل داد و ستد می شوند.

📈در میان فشار فروش حاکم بر برقی ها #بجهرم و #آبادا با افزایش تقاضا و #بپیوند با گرایشی مثبت متعادل داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0