بورس۲۴
1400/10/21
09:53
ریز هزینه های انرژی «شپدیس» منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پتروشیمی پردیس تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ حدود ۶۷۳۸۵ میلیارد ریال هزینه انرژی مصرفی خواهد داشت.

ریز هزینه های انرژی «شپدیس» منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی پردیس جزئیات هزینه های انرژی مصرفی در سال ۱۴۰۰ و هم چنین پیش بینی مصرف این هزینه ها برای سال ۱۴۰۱ را منتشر نمود. این شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ حدود ۶۷۳۸۵ میلیارد ریال هزینه انرژی مصرفی خواهد داشت. هم چنین پیش بینی شده برای سال مالی آتی رقمی معادل ۵۸۱۳۷ میلیارد ریال هزینه جهت انرژی های مصرفی داشته باشد.

شپدیس
انتهای خبر

0
0