بورس۲۴
1400/11/13
18:21
دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات «خلیبل»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت مالیبل سایپا از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خود خبر داد.

دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات «خلیبل»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت مالیبل سایپا از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خود خبر داد.شرکت اعلام نمود متوسط نرخ فروش گروه قطعات جدنی خام از هرکیلو گرم ۱۳۸۰۲ تومان به ۲۳۶۳۳ تومان ( معادل ۷۱ درصد ) افزایش یافته است . نرخ گروه قطعات چدنی ماشینکاری شده از هرکیلوگرم ۱۵۶۹۶تومان به ۲۸۲۸۴ تومان ( معادل ۸۰ درصد) افزایش یافته است. نرخ گروه قطعات آلومینیومی از هر کیلو گرم ۳۰۰۳۲ تومان به ۳۷۵۴۳ تومان ( معادل ۲۵ درصد) افزایش یافته است لذا به طور متوسط کل قطعات ارسالی به شرکت مگاموتور از هر کیلوگرم ۱۵۳۳۲ تومان به ۲۵۵۸۲ تومان ( معادل ۶۷ درصد ) افزایش یافته است.


خلیبل
انتهای خبر

0
0