کارگزاری سهام بارز
1400/03/03
10:48
#عرضه_اولیه #غکورش 🔷 عرضه اولیه شرکت صنعت غذایی کوروش 🔷 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 500 سهم 🔷 دامنه قیمت: 29،950 تا 28،500 ریال

#عرضه_اولیه #غکورش🔷 عرضه اولیه شرکت صنعت غذایی کوروش🔷 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: ۵۰۰ سهم🔷 دامنه قیمت: ۲۹،۹۵۰ تا ۲۸،۵۰۰ ریالانتهای خبر

0
0