بورس۲۴
1402/07/30
12:10
نگاهی به عملکرد «لابسا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ابسال در ۶ ماهه منتهی به شهریور سود خالصی معادل ۹۱ میلیارد تومان محقق نمود. بررسی گزارش این شرکت حاکی از کاهش ۲۰۳۱ درصدی سود در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ابسال در ۶ ماهه منتهی به شهریور سود خالصی معادل ۹۱ میلیارد تومان محقق نمود. بررسی گزارش این شرکت حاکی از کاهش ۲۰۳۱ درصدی سود در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.لا
انتهای خبر

0
0