موج مثبت Positive Wave
1399/08/25
11:26
#خساپا بعد از یک حجم سنگین 2.250 میلیاردی نشست برای صف خرید @Waveplus

#خساپا بعد از یک حجم سنگین ۲.۲۵۰ میلیاردی نشست برای صف خرید@Waveplus

انتهای خبر

0
0