بورس۲۴
1403/04/20
14:22
دلیل تغییر عملکرد "وملل" چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، موسسه اعتباری ملل در خصوص تغییر عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ توضیح داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، موسسه اعتباری ملل در خصوص تغییر عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ توضیح داد. وملل افزایش زیان عملیاتی را ناشی از افزایش نرخ سود سپرده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و افزایش هزینه کارکنان بر اساس بخشنامه وزارت کار و رفاه عنوان نمود. وملل افزود فروش دارایی در سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل کمتر بوده است.


و
انتهای خبر

0
0