چارت های رامین جعفری
1401/01/30
21:51
#وبشهر هم چارت خوبی داره و مقاومت خط روند نزولی رو شکسته و درحال پیشروی هست

#وبشهر هم چارت خوبی داره و مقاومت خط روند نزولی رو شکسته و درحال پیشروی هستانتهای خبر

0
0