همفکران
1400/03/04
11:45
#کدال #شفاف_سازی #لکما 📌شرکت در مناقصه موضوع مناقصه : مناقصه دو مرحله ای عام اجرای خدمات نگهداری میدانی سایت هایBTS استان تهران-منطقه غرب

#کدال


#شفاف_سازی


#لکما📌شرکت در مناقصهموضوع مناقصه : مناقصه دو مرحله ای عام اجرای خدمات نگهداری میدانی سایت هایBTS استان تهران-منطقه غربانتهای خبر

0
0