بتاسهم
1400/03/03
09:10
#سصوفی در فروردین 419 میلیارد ریال و اردیبهشت 597 میلیارد ریال فروش داشته و 2ماهه 1016 میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل این عدد 687 میلیارد ریال ...

#سصوفی در فروردین ۴۱۹ میلیارد ریال و اردیبهشت ۵۹۷ میلیارد ریال فروش داشته و ۲ماهه ۱۰۱۶ میلیارد ریال بود


مدت مشابه قبل این عدد ۶۸۷ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0