کارگزاری آبان
1400/03/04
10:34
📈انبوه سازی ها نیز با افت قیمت همراه اند.در میان فشار فروش حاکم #ثاميد و #ثمسكن با گرایشی منفی متعادل و #وساخت با افزایش تقاضا داد و ستد می شوند.

📈انبوه سازی ها نیز با افت قیمت همراه اند.در میان فشار فروش حاکم #ثامید و #ثمسکن با گرایشی منفی متعادل و #وساخت با افزایش تقاضا داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0