کدال۳۶۰
1399/08/28
08:35
فنر سازی زر سیستان(#خزر2 #تابعه #خزر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت فنر سازی زر سیستان) ...

فنر سازی زر سیستان(#خزر۲ #تابعه #خزر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فنر سازی زر سیستان)


سال مالی منتهی به


۱۳۹۹/۱۲/۳۰



✅ افزایش ۷۸۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹,۴۹۶ میلیون ریال به مبلغ ۸۳,۶۹۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۵۷۳ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۵۰۸ میلیون ریال به مبلغ ۱۶,۸۷۴ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۴۷ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ -۳۶۶۴ میلیون ریال به مبلغ ۹۰۳۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۷۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۸۵۹۲۵ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ -۷۰۶۵ میلیون ریال به مبلغ ۴۹۲۷ میلیون ریال رسیده است)


✅ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از -۳۸.۵۸٪ به ۱۰.۸٪ افزایش یافته است


✅ حاشیه سود (زیان) خالص از -۷۴.۴٪ به ۵.۸۹٪ افزایش یافته است



✅ افزایش ۱۴۶ درصدی دارایی ها


⏹ افزایش ۲۳۱ درصدی بدهی ها


⏹ افزایش ۱۴ درصدی حقوق مالکانه (از مبلغ ۳۴,۴۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۳۹,۲۰۶ میلیون ریال رسیده است)


⏹ نسبت بدهی از ۶۰.۸۷٪ به ۸۱.۸۹٪ افزایش یافته است


⏹ نسبت جاری از ۱.۶۶ مرتبه به ۱.۱۱ مرتبه کاهش یافته است



➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️




انتهای خبر

0
0