بورس۲۴
1401/03/01
10:23
توضیحات «دفرا»درخصوص علت تغییر سودآوری

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران توضیحات درخصوص علت تغییر سودآوری ارائه داد.

توضیحات «دفرا»درخصوص علت تغییر سودآوری

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران توضیحات درخصوص علت تغییر سودآوری ارائه داد.شرکت بیان نمود افزایش سود عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش حجم فروش به میزان ۵۱درصد و نرخ فروش به میزان ۴۹ درصد می باشد.


دفرا
انتهای خبر

0
0