فیلتر هوشمند - 🔥 خروج پول هوشمند با حجم و استمرار

 (بازار پایه)
01:45:45 1403/02/02
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۹
9,2409,600

 (بورس)
01:45:45 1403/02/02
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۸
2,3052,547