فیلتر هوشمند - 🔥 خروج پول هوشمند با حجم و استمرار

 (فرابورس)
11:06:07 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۲
3,9304,342

 (بورس)
11:06:07 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۰
11,65012,870

 (بورس)
11:06:07 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۷
100,280110,820

 (بورس)
11:06:07 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۷
1,4901,646

 (بورس)
11:06:07 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۶
204,900226,460

 (بورس)
11:06:07 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۶
86,68095,800

 (بازار پایه)
11:06:07 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۵
30,78732,691

 (بازار پایه)
11:06:07 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۵
3,2783,622

 (فرابورس)
11:06:07 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۴
9941,098

 (بورس)
11:06:07 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۴
2,7413,029

 (بورس)
11:06:07 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۳
1,0391,147

 (بورس)
11:06:08 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۳
1,2541,386

 (فرابورس)
11:06:08 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۲
3,2083,544

 (بورس)
11:06:08 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۲
24,56027,140

 (فرابورس)
11:06:08 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۲
30,65333,879