فیلتر هوشمند - 🔥 خروج پول هوشمند با حجم و استمرار

 (بازار پایه)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۹
28,60030,300

 (بورس)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۳
43,65048,230

 (فرابورس)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۶
79,70088,000

 (بازار پایه)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵.۷
13,09013,890

 (بورس)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴.۰
64,34071,100

 (بورس)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۴
143,680158,800

 (بازار پایه)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۹
14,78015,680

 (بورس)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۷
5,9106,530

 (بازار پایه)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۶
9601,018

 (بورس)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۵
5,9006,520

 (بورس)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۴
13,70015,140

 (بورس)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۳
97,020107,220

 (بورس)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۳
1,5031,661

 (بورس)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۳
462,710511,410

 (بورس)
00:36:48 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۲
14,83016,390