فیلتر هوشمند - 🔥 خروج پول هوشمند با حجم و استمرار

 (بازار پایه)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۲.۰
7,6808,140

 (فرابورس)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۵
24,45026,950

 (فرابورس)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵.۸
4,6715,161

 (بازار پایه)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۵
242,300252,100

 (بورس)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۴
6,3707,030

 (بورس)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۲
7,3108,070

 (فرابورس)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۲
11,97013,210

 (فرابورس)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۲
7,7408,900

 (بازار پایه)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۱
6,3706,750

 (بازار پایه)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۱
7,7808,260

 (فرابورس)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۰
6,1907,110

 (بازار پایه)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۰
39,60040,400

 (بازار پایه)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۹
5,5605,900

 (بازار پایه)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۹
25,05026,550

 (فرابورس)
00:25:40 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۸
87,75096,950