فیلتر هوشمند - 🔥 خروج پول هوشمند با حجم و استمرار

 (بورس)
13:59:22 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۲.۳
56,77062,730

 (بورس)
13:59:22 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۸.۰
3,4513,813

 (بازار پایه)
13:59:22 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۷
13,04513,851

 (بورس)
13:59:23 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۸
55,79061,650

 (بازار پایه)
13:59:23 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۸
262,163278,379

 (بورس)
13:59:23 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴.۷
22,17024,490

 (بورس)
13:59:23 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۳
11,40012,600

 (بورس)
13:59:23 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۲
8,5509,430

 (بورس)
13:59:23 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۰
7,2808,040

 (بازار پایه)
13:59:23 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۸
7,6118,411

 (بورس)
13:59:23 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۷
16,26017,960

 (فرابورس)
13:59:23 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۶
1,0351,143

 (بازار پایه)
13:59:23 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۶
4,4224,694

 (بورس)
13:59:23 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۴
56,68062,640

 (بورس)
13:59:23 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۳
25,80028,500