فیلتر هوشمند - 🔥 خروج پول هوشمند با حجم و استمرار

 (فرابورس)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۸.۶
23,21225,654

 (بازار پایه)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۵.۱
18,70919,865

 (بورس)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۴.۹
30,60033,820

 (بازار پایه)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۵
97,616107,890

 (فرابورس)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۴
5,8026,412

 (بازار پایه)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴.۷
24,61925,623

 (بورس)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴.۵
1,7531,937

 (بورس)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴.۳
48,05053,090

 (بازار پایه)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۴
3,6023,824

 (بورس)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۷
12,27013,550

 (بورس)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۲
49,24054,420

 (بورس)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۲
3,9294,341

 (فرابورس)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۰
8,4779,369

 (بازار پایه)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۹
14,72715,637

 (بورس)
13:58:40 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۹
1,3351,475