فیلتر هوشمند - 🔥 خروج پول هوشمند با حجم و استمرار

 (بورس)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳.۷
103,670114,570

 (بازار پایه)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۸
15,60417,246

 (بازار پایه)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۵
47,70051,674

 (بازار پایه)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۱
5,2955,621

 (بازار پایه)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۳
52,04455,262

 (بورس)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۷
58,50064,640

 (بورس)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۴
3,0403,360

 (بورس)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۳
21,67023,950

 (بازار پایه)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۹
17,10918,167

 (بورس)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۹
62,77069,370

 (بورس)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۸
38,53042,570

 (بورس)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۸
60,42066,780

 (بورس)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۷
18,51020,450

 (فرابورس)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۷
70,00877,376

 (فرابورس)
09:48:51 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۷
24,76827,374