آگاس

صندوق س.هستی بخش آگاه-س

1401/07/09 14:46:40
پایانی:78,070
(-2.53%)
آخرین:77,855
(-2.8%)

تعداد معاملات:871
حجم:1.08M
ارزش معاملات:84.34B
حجم مبنا:1
72,09088,108
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
320,626
77,746
77,855
681
18,592
77,744
77,900
2101
1200
77,742
77,949
3,8561
703,689(65%)
299(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,082,658(100%)
219(100%)
378,969(35%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 183,735,786 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.48سرانه فروش حقیقی: 385,950,274 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.10
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -