اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

1402/09/06 09:35:33
پایانی:31,990
(0.06%)
آخرین:31,990
(0.06%)

تعداد معاملات:7
حجم:16,448
ارزش معاملات:526M
حجم مبنا:1
28,77235,164
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
144,989,152
31,989
31,990
29,741,8441
11,000,000
31,988
31,991
1,000,0001
11,000,000
31,987
31,992
1,000,0001
8,001(32%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
17,148(68%)
3(75%)
17,148(68%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
8,001(32%)
1(25%)
سرانه خرید حقیقی: 127,975,995 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 182,854,840 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.43
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -