اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

1401/07/09 13:54:37
پایانی:24,467
(0.16%)
آخرین:24,468
(0.17%)

تعداد معاملات:65
حجم:6.55M
ارزش معاملات:160B
حجم مبنا:1
21,98426,868
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
143,595,557
24,467
24,468
15,289,8593
11,000,000
24,466
24,469
1,000,0001
11,000,000
24,465
24,470
1,000,0001
148,387(2%)
16(94%)
حجمحقیقیتعداد
2,664,764(41%)
19(86%)
6,404,443(98%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
3,888,066(59%)
3(14%)
سرانه خرید حقیقی: 226,911,545 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.07سرانه فروش حقیقی: 3,431,514,778 تومانقدرت فروش حقیقی: 15.12
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -