اوصتا

صندوق انديشه ورزان صباتامين -د

1401/05/27 17:40:27
پایانی:23,843
(0.05%)
آخرین:23,843
(0.05%)

تعداد معاملات:93
حجم:6.11M
ارزش معاملات:145B
حجم مبنا:1
21,44726,211
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
118,409,521
23,842
23,843
14,941,5101
11,000,000
23,841
23,844
1,000,0001
11,000,000
23,840
23,845
1,000,0001
237,621(4%)
12(86%)
حجمحقیقیتعداد
47,347(1%)
12(75%)
5,877,279(96%)
2(14%)
حجمحقوقیتعداد
6,067,553(99%)
4(25%)
سرانه خرید حقیقی: 472,133,125 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.02سرانه فروش حقیقی: 94,074,543 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.20
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -