ارمغان

ص سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان

1401/05/21 13:17:24
پایانی:10,020
(0.09%)
آخرین:10,015
(0.04%)

تعداد معاملات:32
حجم:396,844
ارزش معاملات:3.97B
حجم مبنا:1
9,00911,011
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
36,300
10,014
10,019
129,6352
221,235
10,013
10,022
258,83311
210,500
10,012
10,023
10,000,000100
527,872(46%)
27(93%)
حجمحقیقیتعداد
1,144,364(100%)
26(96%)
622,046(54%)
2(7%)
حجمحقوقیتعداد
5,554(0%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 195,899,164 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.44سرانه فروش حقیقی: 441,020,280 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.25
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -