پایا

صندوق س.پایا ثروت پویا-د

1402/09/06 08:30:04
پایانی:12,456
(0.06%)
آخرین:12,456
(0.06%)

تعداد معاملات:1
حجم:6,021
ارزش معاملات:74.99M
حجم مبنا:1
11,20413,692
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5150,993,979
12,456
12,457
7,000,0007
11,000,000
12,455
12,458
100,0001
11,000,000
12,454
12,459
100,0001
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
0(0%)
6,021(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
6,021(100%)
1(100%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار پایا

نمایش اخبار قدیمی‌تر