ثنا

صندوق س.زرین نهال ثنا-س

1402/09/15 10:41:00
پایانی:16,456
(-2.2%)
آخرین:16,455
(-2.21%)

تعداد معاملات:4
حجم:7,579
ارزش معاملات:124M
حجم مبنا:1
15,14518,509
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
16,460
16,768
5,0001
148,027
16,455
16,769
6381
150,000
16,450
16,770
50,0001
5,606(74%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
7,579(100%)
2(100%)
1,973(26%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 46,126,168 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 62,360,012 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.35


آخرین اخبار ثنا

نمایش اخبار قدیمی‌تر