رایکا

صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت

1402/09/06 09:32:54
پایانی:13,010
(0.13%)
آخرین:13,011
(0.13%)

تعداد معاملات:5
حجم:531,519
ارزش معاملات:6.91B
حجم مبنا:1
11,69414,292
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
53,868,856
13,010
13,011
2,822,3846
1100,000
13,009
13,012
100,0001
1100,000
13,008
13,013
100,0001
17,571(3%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
548,715(100%)
2(100%)
531,144(97%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 114,299,355 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.03سرانه فروش حقیقی: 3,569,391,075 تومانقدرت فروش حقیقی: 31.23