کوزاما

رمزارز - رتبه
قیمت :
1,275,519 تومان
$24.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1,208,497
1,273,023

917,788
1,050,000

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار کوزاما

نمایش اخبار قدیمی‌تر