اهرم

صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي

1401/05/21 16:42:21
پایانی:10,600
(-2.03%)
آخرین:10,650
(-1.57%)

تعداد معاملات:518
حجم:5.17M
ارزش معاملات:54.83B
حجم مبنا:1
9,74011,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
10,660
10,680
6,3842
119,304
10,650
10,690
7,2691
2100,600
10,600
10,700
1,0001
4,613,078(89%)
142(97%)
حجمحقیقیتعداد
5,171,452(100%)
107(100%)
558,374(11%)
5(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 344,356,526 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 512,312,067 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.49


آخرین اخبار اهرم

نمایش اخبار قدیمی‌تر