شملی

ملی شیمی کشاورز

1402/09/06 09:12:39
پایانی:7,810
(0.25%)
آخرین:7,890
(1.28%)

تعداد معاملات:2
حجم:1,840
ارزش معاملات:14.37M
حجم مبنا:1
7,4108,170
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
621,160
7,720
7,890
27,2611
12,540
7,710
7,900
45,8012
2124,450
7,690
7,910
285,4503
840(46%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
1,840(100%)
2(100%)
1,000(54%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 6,560,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 7,185,200 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10


آخرین اخبار شملی

نمایش اخبار قدیمی‌تر