ثمين

صندوق س. ثروت افزون ثمين-س

1401/05/27 18:22:20
پایانی:11,001
(-0.59%)
آخرین:11,002
(-0.58%)

تعداد معاملات:2
حجم:10,939
ارزش معاملات:120M
حجم مبنا:1
9,96112,173
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
170,000
11,001
11,189
6501
125,000
11,000
11,220
25,0001
150,000
10,600
11,569
2,1571
10,939(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
10,939(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 60,169,969 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 60,169,969 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00


آخرین اخبار ثمین

نمایش اخبار قدیمی‌تر