ثمین

صندوق س. ثروت افزون ثمین-س

1401/07/10 02:57:36
پایانی:10,277
(-1.27%)
آخرین:10,200
(-2.01%)

تعداد معاملات:8
حجم:339,880
ارزش معاملات:3.49B
حجم مبنا:1
9,36911,451
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,992
10,200
10,400
25,0001
1101,128
10,100
10,760
1,0941
11,000,000
10,002
10,761
25,0001
299,872(88%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
339,880(100%)
3(100%)
40,008(12%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 1,540,892,272 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.32سرانه فروش حقیقی: 1,164,315,586 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76


آخرین اخبار ثمین

نمایش اخبار قدیمی‌تر