اطلس

صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س

1401/07/09 15:44:23
پایانی:247,044
(-1.98%)
آخرین:246,068
(-2.36%)

تعداد معاملات:301
حجم:154,417
ارزش معاملات:38.14B
حجم مبنا:1
226,834277,240
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1906
246,071
246,800
6811
1417,903
246,068
246,872
4082
1497,215
246,067
246,880
1211
69,535(45%)
127(99%)
حجمحقیقیتعداد
154,417(100%)
137(100%)
84,882(55%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 135,261,453 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.49سرانه فروش حقیقی: 278,451,046 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.06
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -