دارا

صندوق س. دارا الگوریتم-د

1402/09/15 10:41:00
پایانی:11,170
(0.17%)
آخرین:11,171
(0.17%)

تعداد معاملات:5
حجم:115,893
ارزش معاملات:1.29B
حجم مبنا:1
10,03612,266
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
100100,000,000
11,170
11,171
15,000,00015
11,000,000
11,169
11,172
1,000,0001
11,000,000
11,168
11,173
1,000,0001
31,427(27%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
84,466(73%)
3(75%)
84,466(73%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
31,427(27%)
1(25%)
سرانه خرید حقیقی: 175,519,795 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.56سرانه فروش حقیقی: 314,495,073 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.79
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -