دارا

صندوق س. دارا الگوریتم-د

1401/05/18 18:10:36
پایانی:10,102
(0.16%)
آخرین:10,102
(0.16%)

تعداد معاملات:21
حجم:391,458
ارزش معاملات:3.95B
حجم مبنا:1
9,07711,093
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000,000
10,101
10,102
19,955,4621
11,000,000
10,096
10,107
1,000,0001
11,000,000
10,091
10,112
1,000,0001
205,319(52%)
6(86%)
حجمحقیقیتعداد
188,623(48%)
6(86%)
186,139(48%)
1(14%)
حجمحقوقیتعداد
202,835(52%)
1(14%)
سرانه خرید حقیقی: 345,688,756 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.09سرانه فروش حقیقی: 317,578,257 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -