آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

1401/07/09 14:46:58
پایانی:7,308
(-3.57%)
آخرین:7,290
(-3.81%)

تعداد معاملات:73
حجم:399,511
ارزش معاملات:2.91B
حجم مبنا:1
6,8228,336
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
7,281
7,290
11,8421
11,000
7,280
7,310
2,3041
11,000
7,277
7,350
10,0001
339,511(85%)
29(97%)
حجمحقیقیتعداد
399,511(100%)
21(100%)
60,000(15%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 85,556,772 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 139,029,828 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.63
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -