گنجين

صندوق س. گنجينه يكم آويد-د

1401/05/21 13:01:40
پایانی:16,196
(0.04%)
آخرین:16,196
(0.04%)

تعداد معاملات:6
حجم:41,515
ارزش معاملات:672M
حجم مبنا:1
14,57117,807
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,454
16,195
16,196
458,8005
6500,305
16,192
000
000000
41,200(99%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
315(1%)
1(50%)
315(1%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
41,200(99%)
1(50%)
سرانه خرید حقیقی: 333,637,600 تومانقدرت خرید حقیقی: 65.40سرانه فروش حقیقی: 5,101,740 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.02
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -