بذر

صندوق س بذر اميد آفرين-سهام

1401/05/21 13:01:40
پایانی:102,560
(-0.25%)
آخرین:102,550
(-0.26%)

تعداد معاملات:3
حجم:701
ارزش معاملات:71.89M
حجم مبنا:1
92,540113,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,506
101,810
103,300
2402
110,000
101,030
104,380
5001
110,000
100,160
104,390
1001
207(30%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
701(100%)
2(100%)
494(70%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 10,614,960 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.30سرانه فروش حقیقی: 35,947,280 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.39
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -