اتاق فکر بورسی
1400/06/01
09:57
#چکاپا بالای 420 قرار بگیرد روند بهتری میگیرد کراس مووینگ های کوتاه مدت اتفاق افتاده است ...

#چکاپا


بالای ۴۲۰ قرار بگیرد روند بهتری میگیرد


کراس مووینگ های کوتاه مدت اتفاق افتاده است ...انتهای خبر

0
0