تارگت بورس
1399/08/25
19:55
📊#شبریز_درخواستی 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 25 آبان ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#شبریز_درخواستی
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۲۵ آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0