مهدی راد
1400/03/02
12:15
قبلنا مچ میشد بعد ابطال میکردن. اینو اصلا نذاشتن مچ بشه. آخه سهم خودشونه بعد میگن رفتار سلیقه ای نیست.

قبلنا مچ میشد بعد ابطال میکردن. اینو اصلا نذاشتن مچ بشه. آخه سهم خودشونهبعد میگن رفتار سلیقه ای نیست.

انتهای خبر

0
0