مهندسی مالی
1400/07/06
15:56
پارسال ما با این دیالوگ گفتیم تو بورس ساختمان سازمان پول هستا کسی باور نمیکرد😄👇 #دیالوگ +کارمند بورس: اینجا بورسه! پولی برای دزدیدن اینجا نیست! ...

پارسال ما با این دیالوگ گفتیم تو بورس ساختمان سازمان پول هستا کسی باور نمیکرد😄👇#دیالوگ+کارمند بورس: اینجا بورسه! پولی برای دزدیدن اینجا نیست!_بین: پس شما این جا چیکار می کنید؟!📼 The Dark Knight Risesپیام موقت

انتهای خبر

0
0