بتاسهم
1400/03/04
08:57
#فولاد هر ماه خاص تر می شود فروردین 90854 و اردیبهشت 124500 میلیارد ریال !!!

#فولاد هر ماه خاص تر می شود فروردین ۹۰۸۵۴ و اردیبهشت ۱۲۴۵۰۰ میلیارد ریال !!!


انتهای خبر

0
0