دی تحلیل
1399/08/25
09:43
🔰 #اخابر (هفتگی) ⏳📉 ظرف زمان اصلاحِ اخیر در حال تکمیل شدن و با رسیدن به یک خط حمایتی معتبر، احتمالاً یک دوره رشد پایدار در کوتاه مدت را خواهد داش...

🔰 #اخابر (هفتگی)⏳📉 ظرف زمان اصلاح اخیر در حال تکمیل شدن و با رسیدن به یک خط حمایتی معتبر، احتمالا یک دوره رشد پایدار در کوتاه مدت را خواهد داشت !!!

انتهای خبر

0
0