مجید سلطانی
1399/08/25
12:18
سهامتان را از دست این کارگزارها خارج کنید، اینها برای کارمزد خودشان به هر قیمتی خواهند فروخت.

سهامتان را از دست این کارگزارها خارج کنید، اینها برای کارمزد خودشان به هر قیمتی خواهند فروخت.


انتهای خبر

0
0