بتاسهم
1400/03/03
21:19
#دالبر در فروردین با فروش 601 میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت با رشد 1104 میلیارد ریال شد و 2 ماهه 1706 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ق...

#دالبر در فروردین با فروش ۶۰۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت با رشد ۱۱۰۴ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه ۱۷۰۶ میلیارد ریال فروش داشت


مدت مشابه قبل این عدد ۱۱۳۰ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0