بورس۳۶۵
1400/03/02
22:19
تا زمانی که رنگ آبی که سرانه خرید بازار است به روی رنگ قرمز که سرانه فروش بازار است نفوذ نکند وضعیت همین است

تا زمانی که رنگ آبی که سرانه خرید بازار است به روی رنگ قرمز که سرانه فروش بازار است نفوذ نکند وضعیت همین استانتهای خبر

0
0