کدال۳۶۰
1400/11/23
10:29
#کورزی تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ...

#کورزی


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۱۴۰۰-۱۱-۲۳ ۱۰:۲۹:۴۶ (۸۵۲۷۳۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0