بتاسهم
1400/03/04
11:16
#اخابر در فروردین 4360 میلیارد ریال بوده و اردیبهشت 4272 میلیارد ریال 2 ماهه به 8633 میلیارد ریالی رسیده و کل سال قبل 56038 میلیارد ریال بود

#اخابر در فروردین ۴۳۶۰ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت ۴۲۷۲ میلیارد ریال ۲ ماهه به ۸۶۳۳ میلیارد ریالی رسیده و کل سال قبل ۵۶۰۳۸ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0