مهندسی مالی
1400/07/20
09:51
فان یه بنده خدایی پیام داده میگه اگه بازار نیم ساعت هم باز باشه همون کار چند ساعت رو میکن😄

فانیه بنده خدایی پیام داده میگه اگه بازار نیم ساعت هم باز باشه همون کار چند ساعت رو میکن😄

انتهای خبر

0
0